Program Škola hrou v SAR nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele Středoafrické republiky. Spojuje využití moderních pedagogických metod s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.

NOVINKA! Vydali jsme aktualizovanou brožuru o programu. Stáhněte si ji zde.

Středoafrická republika, země ve středu afrického kontinentu, je jedna z nejchudších zemí na světě, která trpí dlouhodobou politickou nestabilitou. Pokud se má dostat na jinou cestu a proměnit se v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi. Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.

Proto se v roce 2015 spojili čeští pedagogové z týmu SIRIRI a středoafričtí učitelé a zahájili vzdělávací program “Škola hrou v SAR”. Máme tak jistotu, že odpoví potřebám středoafrických učitelů, má vysoký standard pedagogiky 21. století a didaktické pomůcky jsou v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumějí. Zájem učitelů a rodičů o vzdělávací program stále roste. Nejde jen o vzdělávání učitelů. Kurzy pro pedagogy doplňují další materiály, které jsou součástí programu – slabikář a čítanka v sangu, pedagogické manuály a didaktické pomůcky. Na tvorbě nové čítanky v sangu se podílel středoafrický lingvista prof. Diki-Kidiri.

V čem je problém?

Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se tento stav měl v brzké době změnit.

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik dlouhodobě nejnižší na světě. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2019 SAR na 164. místě ze 167 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dostatečné vzdělávání.

Z hlediska metod je výuka postavena na memorování dlouhých textů nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Jak se dá problém řešit?

Děti potřebují hlavně učitele, který je dovede motivovat, a učebnice, které budou mluvit jejich jazykem. Náš program dokáže zajistit obojí.

Základní ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání. Pomocí kreativity a hravých účelných metod rozvíjí tento program u dětí radost z učení a umožňuje jim efektivně si vědomosti osvojovat.

Za programem stojí organizace SIRIRI z České republiky, která v SAR působí už od roku 2006 a našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých karmelitánů. Ve spolupráci se zkušenými českými pedagogickými odborníky hledala SIRIRI, jak nejlépe učitele v SAR podpořit.

Do přípravy konceptu se zapojili i místní učitelé, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango, a nikoli ve francouzštině.

Po absolvování interaktivního školení předává SIRIRI všem účastníkům Manuál pěti pedagogických principů a další didaktické pomůcky, kterými jsou živá abeceda, sady písmen a číslic, ilustrovaný slabikář a čítanka, vše v místním jazyce sango.
Podpora výuky v jazyce sango na prvním stupni základních škol je v souladu s doporučením UNESCO ohledně výuky v mateřském jazyce v mnohojazyčných zemích. Středoafrické ministerstvo školství doporučilo výuku v sangu již v roce 1995.

V čem je to řešení nejlepší?

Program nevymýšlel nikdo „od stolu“. Tvořil se v dialogu s místními učiteli, aby odpovídal na to, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Poptávka po tomto programu je obrovská, z čehož je patrné, že program má smysl a že se jeho realizace daří.

Interaktivní kurzy pro učitele prvního stupně základních škol

Cílem kurzů je inspirovat učitele ideou „smysluplného vzdělávání“, tedy aby ve vzdělávacím procesu dokázali posílit interakci mezi žákem a učitelem. V duchu konceptu „škola hrou“ podle Jana Ámose Komenského je cílem usilovat o to, aby se v dětech rozvíjela tvořivost, hravost a ve výsledku i radost z učení. V průběhu seminářů i během vyučovacího procesu zástupci SIRIRI doprovázejí učitele a spolu s nimi potvrzují, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými postupy a s didaktickými pomůckami. V SAR volají po dalších kurzech, aby mohli ještě více prohlubovat svou kvalifikaci a otevřít cestu ke vzdělání dalším učitelům.

Vzdělávací semináře vycházejí z příručky, která byla vytvořena pro místní učitele na míru. Na kurzech jsou edukováni, jak přistupovat k učení tvořivě, klást otázky, aktivně naslouchat a číst s porozuměním. Během kurzů se také učitelé učili vytvářet pro žáky jednoduché pomůcky. SIRIRI realizovala od roku 2016 do roku 2020 v období mezi únorem až dubnem evaluační návštěvy ve třídách učitelů, kteří absolvovali školení, vyhodnocovala dovednosti a pokroky dětí a poskytovala zpětnou vazbu učitelům. Z těchto cest vznikly podrobné evaluační zprávy z desítek sledovaných tříd.

Nástěnné didaktické kresby

V návaznosti na program jsou realizovány i nástěnné didaktické kresby. Desítky škol v Bozoum, v Bouaru a Baoru a v jejich okolí jsou postupně vybavovány kresbami. Na jejich návrhu či přímo realizaci pracovali dva čeští umělci, David Böhm a Jiří Franta. Tyto kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím a jsou navrženy tak, aby byly využitelné napříč předměty. První kresby vznikaly i díky podpoře Velvyslanectví České republiky v Abuji (Nigérie), pod které Středoafrická republika teritoriálně spadá.

Sada Živé abecedy, slabikář ABC a čítanka v sangu

Třídy vyškolených učitelů byly vybaveny sadou ilustrované živé abecedy, děti dostaly slabikář v sangu. Tato učebnice vznikla ve spolupráci se středoafrickými učiteli a českými výtvarníky. Jejím cílem je umožnit dětem osvojit si základy techniky čtení. Slabikář zůstává v majetku školy, čímž se výrazně prodlužuje jeho životnost. Další navazující učebnicí je čítanka v jazyce sango. Když si děti osvojí techniku čtení v jazyce, který znají, mohou mnohem lépe a efektivněji přejít na úřední francouzštinu, jejíž znalost je v této zemi, nejen pro další stupně vzdělávání, nutná.

První etapa programu v letech 2015-2019

Vyškoleno bylo celkem 458 středoafrických učitelů ze 135 církevních, státních, městských i venkovských škol. Školení proběhlo ve dvou velkých krajských městech. Vyškolení učitelé dostali k dispozici 10 250 slabikářů, 110 didaktických kreseb a dalších pomůcek.

Během pěti let přijelo do SAR školit přes 30 evropských dobrovolníků – školitelé a dva výtvarníci. Do vedení kurzů se také postupně jako školitelé aktivně zapojovali i vybraní středoafričtí učitelé. Tento způsob práce měl za cíl posilovat místní kapacity a perspektivně předat program do rukou Středoafričanů.

Rok 2019 byl pilotním ročníkem, kdy se školení na přání učitelů rozšířilo i na konkrétní předměty: matematiku, čtení a psaní. Od července 2019 působila přímo v SAR koordinátorka programu Škola hrou a připravovala školení pro rok 2020. Poskytovala podporu vyškoleným učitelům a na rozšíření programu do dalších škol a na jeho předání místním autoritám spolupracovala s místními i mezinárodními institucemi.

Covidová pauza a druhá etapa – předání programu středoafrickým školitelům v roce 2023

Na jaře 2020 však došlo k celosvětové covidové pandemii, proto musela být realizace programu ze strany SIRIRI pozastavena a zůstala plně v rukou středoafrických učitelů. Až v roce 2022 bylo možné navštívit některé školy a učitele a ukázalo se, že učitelé nadále vyučují v sangu a používají nabyté vědomosti a pomůcky při výuce na prvním stupni. Program tedy v duchu udržitelnosti a nezávisle na přítomnosti školitelů z Evropy pokračuje dál. V několika třídách jsme našli lokálně vyráběná počítadla ze dřeva a víček od pet lahví. Učitelé mají o program nadále velký zájem. Žádali nás o další školení a didaktické kresby do škol, kde ještě nejsou. Proto jsme se rozhodli doplnit didaktické kresby vesnickým školám v oblasti kolem města Bozoum a Baoro. Na přelomu srpna a září proběhlo školení, které vedli středoafričtí učitelé už jen se supervizní podporou ze strany SIRIRI.

V roce 2023 je v plánu jednak monitorovací cesta a jednak realizace dalšího školení, které opět proběhne již v režii středoafrických školitelů, s finanční a supervizní podporou SIRIRI.

SIRIRI vytvořila pro podporu středoafrických školitelů dvě série výukových videí, které je možné distribuovat na flash discích. V první části autoři a výtvarníci vysvětlují filozofii programu a metodické kroky k naplnění pedagogických cílů. Videa jsou k dispozici v češtině s francouzskými titulky zde. Druhá část slouží jako praktická ilustrace práce středoafrických školitelů z průběhu školení svých kolegů. Videa jsou ke shlédnutí ve francouzštině na tomto odkaze.

Ocenění programu

V červnu 2018 udělila Česká rozvojová agentura na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze neziskové organizaci SIRIRI za program Škola hrou v SAR cenu za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

V březnu 2020 udělil Generální inspektorát národního vzdělávání v SAR souhlas k výuce podle slabikáře “Yanga ti sango” a podle čítanky “Mbeti ti diko” na základních školách. Obě učebnice vytvořila SIRIRI v rámci programu Škola hrou v SAR. To byl významný krok pro rozvoj programu, šíření vzdělávání v národním jazyce a potvrzení spolupráce mezi českou organizací SIRIRI a středoafrickými autoritami. Zároveň se reference na program Škola hrou v SAR dostala do obsáhlého vládního programu pro rozvoj školství ve Středoafrické republice na příštích deset let, který by měla spolufinancovat Světová banka.

Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli odpovědět na velikou poptávku, kterou náš program v SAR vzbudil

Organizace SIRIRI financuje program Škola hrou v SAR většinou z darů individuálních dárců. V roce 2015 byl projekt podpořen také Francouzskou ambasádou v SAR a později také Českou rozvojovou agenturou a Velvyslanectvím České republiky v Abuji (Nigérie).

Pro financování je zásadní navazování vztahů se soukromými i firemními dárci a navazování partnerství s národními i nadnárodními institucemi.

Ze strany středoafrických učitelů zaznamenává SIRIRI rostoucí zájem o novou moderní a hlavně efektivní metodiku. Dostatečné finanční zdroje by pomohly program rozšířit geograficky, zajistit více didaktických pomůcek a podpořit realizaci dalších kurzů, které pro své kolegy organizují středoafričtí školitelé.

Pošlete libovolný příspěvek na Sbírkové konto SIRIRI >> Škola hrou v SAR: 636631/5500

IBAN: CZ7055000000000000636631

Děkujeme!