Program Škola hrou v SAR nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.

Středoafrická republika, země ve středu afrického kontinentu, je jedna z nejchudších zemí na světě, která trpí dlouhodobou politickou nestabilitou. Pokud se má dostat na jinou cestu a proměnit se v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi. Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.

Expertní tým složený z českých pedagogů vše připravil – kvalitní a srozumitelné učebnice i metodiku pro učitele. Na samotné přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé. Máme tak jistotu, že odpovídají potřebám středoafrických učitelů, mají vysoký standard pedagogiky 21. století a jsou v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumí.

Zájem učitelů a rodičů o vzdělávací program stále roste. Nejde jen o vzdělávání učitelů. Kurzy pro pedagogy doplňují další materiály, které jsou součástí programu – slabikář a čítanka v sangu, pedagogické manuály a další didaktické pomůcky. Na tvorbě nové čítanky v sangu se podílel nově středoafrický lingvista prof. Diki-Kidiri.

V čem je problém?

Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit.

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik 62 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2019 SAR na 164. místě ze 167 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dostatečné vzdělávání.

 

Z hlediska metod je výuka postavena na memorování dlouhých textů nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Jak se dá problém řešit?

Děti potřebují hlavně učitele, který je dovede motivovat, a učebnice, které budou mluvit jejich jazykem. Náš program dokáže zajistit obojí.

Základní ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání. Za programem stojí organizace SIRIRI z České republiky, která v SAR působí už od roku 2006 a našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých karmelitánů. Ve spolupráci se zkušenými českými pedagogickými odborníky hledala SIRIRI, jak nejlépe učitele v SAR podpořit.

Do přípravy konceptu se zapojili i místní učitelé, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango a nikoli ve francouzštině.

V čem je to řešení nejlepší?

Program nevymýšlel nikdo „od stolu“. Tvořil se v dialogu s místními učiteli, aby odpovídal na to, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Nebylo s čím srovnávat, podobné téma v minulosti nikdo neřešil. Dnes je vidět, že se to daří. Poptávka je obrovská.

Interaktivní kurzy pro učitele prvního stupně základních škol

Cílem seminářů je inspirovat učitele ideou „smysluplného vzdělávání“, tedy aby ve vzdělávacím procesu posílily interakci mezi žákem a učitelem. V duchu konceptu „škola hrou“ podle Jana Ámose Komenského je cílem usilovat o to, aby se v dětech rozvíjela tvořivost, hravost a ve výsledku i radost z učení. V průběhu seminářů i během vyučovacího procesu zástupci SIRIRI doprovázejí učitele a spolu s nimi potvrzují, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými postupy a s didaktickými pomůckami. Dnes v SAR volají po dalších kurzech, aby mohli pokračovat, prohlubovat svou kvalifikaci a otevřít cestu ke vzděláním dalším učitelům.

Vzdělávací semináře vycházejí z příručky, která byla vytvořena pro místní učitele na míru. Vznikl Manuál pěti pedagogických principů a během seminářů učitelé spoluvytvářejí jednoduché pomůcky. Učí se přistupovat k učení tvořivě, klást otázky, aktivně naslouchat a číst s porozuměním.

Nástěnné didaktické kresby

V návaznosti na program jsou realizovány i nástěnné didaktické kresby. Desítka škol v Bozoum a jeho okolí je postupně vybavovaná motivy a kresbami, které navrhovali nebo přímo realizovali dva čeští umělci, David Böhm a Jiří Franta. Tyto kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím a jsou navrženy tak, aby byly využitelné napříč předměty. Kresby vznikly i díky podpoře České ambasády v Nigérii, pod kterou Středoafrická republika teritoriálně spadá.

Sada Živé abecedy, slabikář ABC a čítanka v sangu

Třídy vyškolených učitelů byly vybaveny sadou ilustrované Živé abecedy, děti dostaly slabikář ABC v sangu. Tato učebnice vznikla ve spolupráci se středoafrickými učiteli a českými výtvarníky. Jejím cílem je umožnit dětem osvojit si základy techniky čtení. Slabikář zůstává v majetku školy, čímž se výrazně prodlouží jeho využití. Další navazující učebnicí je čítanka v jazyce sango. Když si děti osvojí techniku čtení v jazyce, který znají, mohou mnohem lépe a efektivněji přejít na úřední francouzštinu, jejíž znalost je v této zemi, nejen pro další stupně vzdělávání, nutná.

Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli odpovědět na velikou poptávku, kterou náš program v SAR vzbudil

V letech 2015 – 2019 bylo vyškoleno celkem 458 středoafrických učitelů ze 135 církevních, státních, městských i venkovských. Školení probíhá ve dvou velkých krajských městech. Vyškolení učitelé dostali k dispozici 10 250 slabikářů, 110 didaktických kreseb a dalších pomůcek.

Od července 2019 působí nová koordinátorka programu Škola hrou přímo na místě, kde připravuje školení pro rok 2020, poskytuje podporu vyškoleným učitelům a spolupracuje s místními i mezinárodními institucemi na rozšíření programu do dalších škol a na jeho předání místním autoritám.

Během pěti let přijelo do SAR školit přes 30 evropských dobrovolníků – školitelů a dva výtvarníci. Do vedení kurzů se také aktivně zapojili jako školitelé i vybraní středoafričtí učitelé. Tento způsob práce má za cíl posilovat místní kapacity a předávat program do rukou Středoafričanů.

Rok 2019 je pilotním ročníkem, kdy se školení v Bozoum speciálně zaměřilo na konkrétní předměty: matematiku a čtení, psaní. Během světové pandemie zůstal program plně v rukou středoafrických učitelů. Ti používají všechny nabité vědomosti a pomůcky při výuce na prvním stupni. Program jede dál a to nezávisle na možnosti příjezdu školitelů z Evropy.

Pokračujeme dál!

V roce 2022 jsme navštívili některé školy a učitele a k našemu úžasu jsme zjistili, že učitelé vyučují nadále v sangu podle našich slabikářů a používají získané pomůcky. Hned v několika třídách jsme našli lokálně vyráběná počítadla ze dřeva a víček od pet lahví. Učitelé mají o program i nadále velký zájem. Žádali nás o další školení a didaktické kresby do škol, kde ještě nejsou. Proto jsme se rozhodli doplnit didaktické kresby vesnickým školám v oblasti kolem města Bozoum a Baoro.  Na přelomu srpna a září jsme také zorganizovali další školení pro tamní učitele.

V roce 2023 plánujeme monitorovací cestu, jejímž cílem je vidět, jak proškolení učitelé využívají metodu ve svých třídách. Získanými poznatky se pak budeme inspirovat pro přípravu dalších školení na přelomu srpna a září.