Program Škola hrou v SAR nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.

Středoafrická republika, země ve středu afrického kontinentu, je jedna z nejchudších zemí na světě, která trpí dlouhodobou politickou nestabilitou. Pokud se má dostat na jinou cestu a proměnit se v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi. Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.

Expertní tým složený z českých pedagogů vše připravil – kvalitní a srozumitelné učebnice i metodiku pro učitele. Na samotné přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé. Máme tak jistotu, že odpovídají potřebám středoafrických učitelů, mají vysoký standard pedagogiky 21. století a jsou v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumí.

V roce 2015 proběhla pilotní fáze školení, při které dva zástupci SIRIRI vyškolili prvních 25 učitelů. Byl realizován v základní škole Bakanja v městě Bozoum, za podpory zástupce zřizovatele této školy P. Aurelio Gazzery. Program a následná evaluace vzbudily velký zájem mnoha dalších učitelů a ředitelů škol.

V roce 2016 se proto vydalo do Středoafrické republiky 10 dobrovolníků, kteří vyškolili celkem 130 učitelů. Součástí týmu byli i dva výtvarníci, kteří ve dvou školách realizovali didaktické kresby. Vyškolení učitelé začali učit novým způsobem téměř 13 000 školáků, kteří tak získali přístup ke vzdělání, které je pro ně srozumitelné a efektivní.

V roce 2017 odjela do SAR dvanáctičlenná výprava, složená z českých a francouzských dobrovolníků. Novinkou tohoto školení bylo, že se do lektorské práce zapojilo také 10 zkušených středoafrických učitelů, kteří již absolvovali kurzy v předchozích letech. Čtyřčlenné týmy školitelů vyškolily celkem 244 učitelů z měst vzdálených až 200 km od města Bozoum, kde se kurzy nadále realizují a kde česká organizace SIRIRI podporuje řadu dalších projektů. Zástupce zřizovatele P. Aurelio Gazzera byl bezprostředně po ukončeném školení přijat u ministra školství Středoafrické republiky, který se o dosavadních zkušenostech a dosažených výsledcích programu Škola hrou nechal podrobně informovat.

Zájem učitelů a rodičů o vzdělávací program stále roste. Nejde jen o vzdělávání učitelů. Kurzy pro pedagogy doplňují další materiály, které jsou součástí programu – slabikář a nově čítanka v sangu,  pedagogické manuály a další didaktické pomůcky. Na tvorbě nové čítanky v sangu se podílel nově středoafrický lingvista prof. Diki-Kidiri. V roce 2017 budou ve 29 třídách realizovány další didaktické kresby, a to díky podpoře České ambasády v Nigérii, pod kterou Středoafrická republika teritoriálně spadá.

V čem je problém?

Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit.

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik 56 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2016 SAR na 147. místě ze 149 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dostatečné vzdělávání.

 

Z hlediska metod je výuka postavena na memorování dlouhých textů nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Jak se dá problém řešit?

Děti potřebují hlavně učitele, který je dovede motivovat, a učebnice, které budou mluvit jejich jazykem. Náš program dokáže zajistit obojí.

Základní ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání. Za programem stojí organizace SIRIRI z České republiky, která v SAR působí už od roku 2006 a našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých karmelitánů. Ve spolupráci se zkušenými českými pedagogickými odborníky hledala SIRIRI, jak nejlépe učitele v SAR podpořit.

Do přípravy konceptu se zapojili i místní učitelé, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango a nikoli ve francouzštině.

V čem je to řešení nejlepší?

Program nevymýšlel nikdo „od stolu“. Tvořil se v dialogu s místními učiteli, aby odpovídal na to, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Nebylo s čím srovnávat, podobné téma v minulosti nikdo neřešil. Dnes je vidět, že se to daří. Poptávka je obrovská.

Interaktivní kurzy pro učitele prvního stupně základních škol

Cílem seminářů je inspirovat učitele ideou „smysluplného vzdělávání“, tedy aby ve vzdělávacím procesu posílily interakci mezi žákem a učitelem. V duchu konceptu „škola hrou“ podle Jana Ámose Komenského je cílem usilovat o to, aby se v dětech rozvíjela tvořivost, hravost a ve výsledku i radost z učení. V průběhu seminářů i během vyučovacího procesu zástupci SIRIRI doprovázejí učitele a spolu s nimi potvrzují, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými postupy a s didaktickými pomůckami. Dne s v SAR volají po dalších kurzech, aby mohli pokračovat, prohlubovat svou kvalifikaci a otevřít cestu ke vzděláním dalším učitelům. Kolik dalších učitelů bude moci projít školením v roce 2017?

Vzdělávací semináře vycházejí z příručky, která byla vytvořena pro místní učitele na míru. Vznikl Manuál pěti pedagogických principů a během seminářů učitelé spoluvytvářejí jednoduché pomůcky. Učí se přistupovat k učení tvořivě, klást otázky, aktivně naslouchat a číst s porozuměním.

Nástěnné didaktické kresby

V návaznosti na program jsou realizovány i nástěnné didaktické kresby. Desítka škol v Bozoum a jeho okolí je postupně vybavovaná motivy a kresbami, které navrhovali nebo přímo realizovali dva čeští umělci, David Böhm a Jiří Franta. Tyto kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím a učebním obrazům.

Sada Živé abecedy, slabikář ABC a čítanka v sangu

Třídy vyškolených učitelů byly vybaveny sadou ilustrované Živé abecedy, děti dostaly slabikář ABC v sangu. V roce 2016 bylo vytištěno a distribuováno do 121 škol celkem pět tisíc slabikářů. Tato učebnice vznikla ve spolupráci se středoafrickými učiteli a českými výtvarníky. Jejím cílem je umožnit dětem osvojit si základy techniky čtení. Slabikář zůstává v majetku školy, čímž se výrazně prodlouží jeho využití. V roce 2017 vznikla pilotní verze čítanky v sangu, aktuálně je konzultována se středoafrickými učiteli, její definitivní podoba se dokončí v roce 2018.

Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli odpovědět na velikou poptávku, kterou náš program v SAR vzbudil

V září 2015 vedli dva školitelé kurz pro 25 učitelů z jedné školy v Bozoum, kterou navštěvuje asi 800 žáků. První tři pilotní třídy (150 žáků) dostaly jako experiment 80 kusů prvního vydání slabikáře ABC v sangu.

V září 2016 vedlo 10 školitelů kurz pro 130 učitelů ze 52 škol ze dvou velkých regionů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůcky pro své třídy: 130 sad Živé abecedy, 150 sad karet s písmeny a pět tisíc slabikářů ABC v sangu. Celkem program otevřel cestu ke kvalitnímu vzdělávání 12 890 žákům.

V srpnu 2017 školilo v Bozoum 12 evropských školitelů, ale poprvé se aktivně zapojilo také 12 vybraných středoafrických školitelů. Společně vedli kurz pro 244 učitelů ze 62 škol ze dvou okresů (včetně 42 stážistů, 8 inspektorů a ředitelů). Přivezli 5 tisíc slabikářů, 600 sad písmenek, 250 živých abeced. V následujícím školním roce (v březnu 2018) navštívili znovu SAR zástupci SIRIRI, viděli práci ve 26 třídách vyškolených učitelů a testovali znalosti 842 žáků. Výsledky byly povzbudivé, v evaluační zprávě jsou doporučení pro příští školení. Zároveň proběhlo v Bangui týdenní školení 73 studentů Pedagogického institutu Jean Paul II.

V srpnu 2018 proběhla dvě školení ve městech Bozoum a Bouar. Kurzy vedlo 14 evropských a 25 středoafrických školitelů, účastníků školení bylo 230 učitelů z 90 různých škol. Bylo rozdáno 250 Pedagogických průvodců a 500 sad písmen a číslic.

V plánu je další evaluační cesta do středoafrických tříd v lednu 2019.