Program Škola hrou v SAR nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele Středoafrické republiky. Spojuje využití moderních pedagogických metod s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.

NOVINKA! Vydali jsme aktualizovanou brožuru o programu. Stáhněte si ji zde.

Středoafrická republika, země ve středu afrického kontinentu, je jedna z nejchudších zemí na světě, která trpí dlouhodobou politickou nestabilitou. Pokud se má dostat na jinou cestu a proměnit se v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi. Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.

Proto se v roce 2015 spojili čeští pedagogové z týmu SIRIRI a středoafričtí učitelé a zahájili vzdělávací program “Škola hrou v SAR”. Máme tak jistotu, že odpoví potřebám středoafrických učitelů, má vysoký standard pedagogiky 21. století a didaktické pomůcky jsou v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumějí. Zájem učitelů a rodičů o vzdělávací program stále roste. Nejde jen o vzdělávání učitelů. Kurzy pro pedagogy doplňují další materiály, které jsou součástí programu – slabikář a čítanka v sangu, pedagogické manuály a didaktické pomůcky. Na tvorbě nové čítanky v sangu se podílel středoafrický lingvista prof. Diki-Kidiri.

V čem je problém?

Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se tento stav měl v brzké době změnit.

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik dlouhodobě nejnižší na světě. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2019 SAR na 164. místě ze 167 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dostatečné vzdělávání.

Z hlediska metod je výuka postavena na memorování dlouhých textů nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Jak se dá problém řešit?

Děti potřebují hlavně učitele, který je dovede motivovat, a učebnice, které budou mluvit jejich jazykem. Náš program dokáže zajistit obojí.

Základní ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání. Pomocí kreativity a hravých účelných metod rozvíjí tento program u dětí radost z učení a umožňuje jim efektivně si vědomosti osvojovat.

Za programem stojí organizace SIRIRI z České republiky, která v SAR působí už od roku 2006 a našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých karmelitánů. Ve spolupráci se zkušenými českými pedagogickými odborníky hledala SIRIRI, jak nejlépe učitele v SAR podpořit.

Do přípravy konceptu se zapojili i místní učitelé, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango, a nikoli ve francouzštině.

Po absolvování interaktivního školení předává SIRIRI všem účastníkům Manuál pěti pedagogických principů a další didaktické pomůcky, kterými jsou živá abeceda, sady písmen a číslic, ilustrovaný slabikář a čítanka, vše v místním jazyce sango.
Podpora výuky v jazyce sango na prvním stupni základních škol je v souladu s doporučením UNESCO ohledně výuky v mateřském jazyce v mnohojazyčných zemích. Středoafrické ministerstvo školství doporučilo výuku v sangu již v roce 1995.

V čem je to řešení nejlepší?

Program nevymýšlel nikdo „od stolu“. Tvořil se v dialogu s místními učiteli, aby odpovídal na to, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Poptávka po tomto programu je obrovská, z čehož je patrné, že program má smysl a že se jeho realizace daří.

Interaktivní kurzy pro učitele prvního stupně základních škol

Cílem kurzů je inspirovat učitele ideou „smysluplného vzdělávání“, tedy aby ve vzdělávacím procesu dokázali posílit interakci mezi žákem a učitelem. V duchu konceptu „škola hrou“ podle Jana Ámose Komenského je cílem usilovat o to, aby se v dětech rozvíjela tvořivost, hravost a ve výsledku i radost z učení. V průběhu seminářů i během vyučovacího procesu zástupci SIRIRI doprovázejí učitele a spolu s nimi potvrzují, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými postupy a s didaktickými pomůckami. V SAR volají po dalších kurzech, aby mohli ještě více prohlubovat svou kvalifikaci a otevřít cestu ke vzdělání dalším učitelům.

Vzdělávací semináře vycházejí z příručky, která byla vytvořena pro místní učitele na míru. Na kurzech jsou edukováni, jak přistupovat k učení tvořivě, klást otázky, aktivně naslouchat a číst s porozuměním. Během kurzů se také učitelé učili vytvářet pro žáky jednoduché pomůcky. SIRIRI realizovala od roku 2016 do roku 2020 v období mezi únorem až dubnem evaluační návštěvy ve třídách učitelů, kteří absolvovali školení, vyhodnocovala dovednosti a pokroky dětí a poskytovala zpětnou vazbu učitelům. Z těchto cest vznikly podrobné evaluační zprávy z desítek sledovaných tříd.

Nástěnné didaktické kresby

V návaznosti na program jsou realizovány i nástěnné didaktické kresby. Desítky škol v Bozoum, v Bouaru a Baoru a v jejich okolí jsou postupně vybavovány kresbami. Na jejich návrhu či přímo realizaci pracovali dva čeští umělci, David Böhm a Jiří Franta. Tyto kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím a jsou navrženy tak, aby byly využitelné napříč předměty. První kresby vznikaly i díky podpoře Velvyslanectví České republiky v Abuji (Nigérie), pod které Středoafrická republika teritoriálně spadá.

Sada Živé abecedy, slabikář ABC a čítanka v sangu

Třídy vyškolených učitelů byly vybaveny sadou ilustrované živé abecedy, děti dostaly slabikář v sangu. Tato učebnice vznikla ve spolupráci se středoafrickými učiteli a českými výtvarníky. Jejím cílem je umožnit dětem osvojit si základy techniky čtení. Slabikář zůstává v majetku školy, čímž se výrazně prodlužuje jeho životnost. Další navazující učebnicí je čítanka v jazyce sango. Když si děti osvojí techniku čtení v jazyce, který znají, mohou mnohem lépe a efektivněji přejít na úřední francouzštinu, jejíž znalost je v této zemi, nejen pro další stupně vzdělávání, nutná.

První etapa programu v letech 2015-2019

Vyškoleno bylo celkem 458 středoafrických učitelů ze 135 církevních, státních, městských i venkovských škol. Školení proběhlo ve dvou velkých krajských městech. Vyškolení učitelé dostali k dispozici 10 250 slabikářů, 110 didaktických kreseb a dalších pomůcek.

Během pěti let přijelo do SAR školit přes 30 evropských dobrovolníků – školitelé a dva výtvarníci. Do vedení kurzů se také postupně jako školitelé aktivně zapojovali i vybraní středoafričtí učitelé. Tento způsob práce měl za cíl posilovat místní kapacity a perspektivně předat program do rukou Středoafričanů.

Rok 2019 byl pilotním ročníkem, kdy se školení na přání učitelů rozšířilo i na konkrétní předměty: matematiku, čtení a psaní. Od července 2019 působila přímo v SAR koordinátorka programu Škola hrou a připravovala školení pro rok 2020. Poskytovala podporu vyškoleným učitelům a na rozšíření programu do dalších škol a na jeho předání místním autoritám spolupracovala s místními i mezinárodními institucemi.

Covidová pauza a druhá etapa – předání programu středoafrickým školitelům v roce 2023

Na jaře 2020 však došlo k celosvětové covidové pandemii, proto musela být realizace programu ze strany SIRIRI pozastavena a zůstala plně v rukou středoafrických učitelů. Až v roce 2022 bylo možné navštívit některé školy a učitele a ukázalo se, že učitelé nadále vyučují v sangu a používají nabyté vědomosti a pomůcky při výuce na prvním stupni. Program tedy v duchu udržitelnosti a nezávisle na přítomnosti školitelů z Evropy pokračuje dál. V několika třídách jsme našli lokálně vyráběná počítadla ze dřeva a víček od pet lahví. Učitelé mají o program nadále velký zájem. Žádali nás o další školení a didaktické kresby do škol, kde ještě nejsou. Proto jsme se rozhodli doplnit didaktické kresby vesnickým školám v oblasti kolem města Bozoum a Baoro. Na přelomu srpna a září proběhlo školení, které vedli středoafričtí učitelé už jen se supervizní podporou ze strany SIRIRI.

V roce 2023 je v plánu jednak monitorovací cesta a jednak realizace dalšího školení, které opět proběhne již v režii středoafrických školitelů, s finanční a supervizní podporou SIRIRI.

SIRIRI vytvořila pro podporu středoafrických školitelů dvě série výukových videí, které je možné distribuovat na flash discích. V první části autoři a výtvarníci vysvětlují filozofii programu a metodické kroky k naplnění pedagogických cílů. Druhá část slouží jako praktická ilustrace práce středoafrických školitelů z průběhu školení svých kolegů.

Ocenění programu

V červnu 2018 udělila Česká rozvojová agentura na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze neziskové organizaci SIRIRI za program Škola hrou v SAR cenu za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

V březnu 2020 udělil Generální inspektorát národního vzdělávání v SAR souhlas k výuce podle slabikáře “YANGA TI SANGO” a podle čítanky “Mbeti ti diko” na základních školách. Obě učebnice vytvořila SIRIRI v rámci programu Škola hrou v SAR. To byl významný krok pro rozvoj programu, šíření vzdělávání v národním jazyce a potvrzení spolupráce mezi českou organizací SIRIRI a středoafrickými autoritami. Zároveň se reference na program Škola hrou v SAR dostala do obsáhlého vládního programu pro rozvoj školství ve Středoafrické republice na příštích deset let, který by měla spolufinancovat Světová banka.

Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli odpovědět na velikou poptávku, kterou náš program v SAR vzbudil

Organizace SIRIRI financuje program Škola hrou v SAR většinou z darů individuálních dárců. V roce 2015 byl projekt podpořen také Francouzskou ambasádou v SAR a později také Českou rozvojovou agenturou a Velvyslanectvím České republiky v Abuji (Nigérie).

Pro financování je zásadní navazování vztahů se soukromými i firemními dárci a navazování partnerství s národními i nadnárodními institucemi.

Ze strany středoškolských učitelů zaznamenává SIRIRI rostoucí zájem o novou moderní a hlavně efektivní metodiku. Dostatečné finanční zdroje by pomohly program rozšířit geograficky, zajistit více didaktických pomůcek a podpořit realizaci dalších kurzů, které pro své kolegy organizují středoafričtí školitelé.

Pošlete libovolný příspěvek na Sbírkové konto SIRIRI >> Škola hrou v SAR: 636631/5500

Děkujeme!Présentation du projet Apprendre en jouant“ href=“https://siriri.org/soubor/presentation-du-projet-apprendre-en-jouant/“>ici.

La République centrafricaine, située au coeur du continent africain, est l’un des pays les plus pauvres du monde, profondément marqué par l’instabilité politique. Pour pouvoir s’engager sur une autre voie et devenir un état stable et indépendant, la RCA a besoin de citoyens instruits. Une instruction de qualité ne peut cependant être dispensée en l’absence d‘enseignants compétents et de matériel pédagogique adéquat. Les premiers comme le second font fondamentalement défaut en RCA.

Ce sont les raisons pour lesquelles, en 2015, des pédagogues tchèques de l’équipe SIRIRI et des enseignants centrafricains se sont réunis et ont lancé le programme éducatif „Apprendre en jouant en RCA„. Nous sommes convaincus que ce programme répond aux besoins des enseignants centrafricains comme aux exigences de la pédagogie du 21ème siècle. Nous sommes par ailleurs certains que les outils pédagogiques sont proposés dans une langue que la population locale est en mesure comprendre. L’intérêt des enseignants et des parents pour le programme éducatif ne cesse de croître. Il ne s’agit pas uniquement de former des enseignants. Les cours pour le personnel enseignant sont complétés par d’autres matériels faisant partie du programme – syllabaires et méthodes de lectures en sango, manuels pédagogiques et outils didactiques. Le linguiste centrafricain Pr. Diki-Kidiri a participé à l‘élaboration de nos nouvelles méthodes de lecture en sango.

En quoi réside le problème?

La République centrafricaine est ravagée par la guerre civile et la pauvreté. Le niveau d’instruction actuel en RCA ne laisse présager aucune amélioration sensible de cette situation dans un proche avenir.

Selon les statistiques, le taux d’alphabétisation de la population âgée de plus de quinze ans en RCA a longtemps été l’un des plus bas au monde. D‘après l’index international (prosperity.com) comparant l’accès à l’éducation et le niveau d’instruction dans 167 pays, la RCA se classait en 2019 à la 164ème place.

Avant d’entrer à l’école primaire, les enfants ne connaissent que la langue la plus répandue, le sango. L’enseignement à l‘école est cependant majoritairement dispensé en français, ce qui handicape considérablement les enfants dans leur apprentissage des savoirs de base. Le niveau des écoles est particulièrement faible.

Pendant longtemps, le ministère de l’éducation centrafricain n’a pas été en mesure d’assurer le versement régulier des salaires des enseignants comme leur formation adéquate.

En ce qui concerne les méthodes pédagogiques employées, l’enseignement repose sur la mémorisation de longs textes ou sur le recopiage au tableau de textes en français. Les élèves n’ont généralement ni cahier, ni manuel à disposition. Ils n’ont bien souvent qu’une ardoise sur laquelle ils écrivent à la craie.

Comment résoudre ce problème?

Les enfants ont essentiellement besoin d’une méthode de lecture rédigée dans leur langue et d’enseignants qui sachent les motiver. Notre programme permet d’assurer l’un comme l’autre.

L’idée à la base de ce programme consiste à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles élémentaires choisies de RCA, dans la mesure où le primaire est bien souvent le seul cycle scolaire fréquenté par un grand nombre d’élèves centrafricains. Ce programme a été initié par l’organisation tchèque SIRIRI, qui intervient depuis près de 2006 en RCA et y travaille en étroite collaboration avec des missionnaires carmes. SIRIRI, en concertation avec des experts tchèques en pédagogie, a cherché la solution la mieux adaptée pour soutenir les enseignants en RCA.

Nous avons travaillé au concept de nos ouvrages avec des enseignants centrafricains, qui ont ainsi eu pour la première fois la possibilité d’enseigner dans leur langue maternelle, et non en français.

Après leur avoir dispensé une formation interactive, SIRIRI remet aux enseignants un guide pédagogique ainsi que d’autres outils didactiques, tels qu‘un alphabet vivant, des sets de lettres et de chiffres, un syllabaire illustré et un manuel de lecture, le tout en sango, la langue locale.

L’enseignement en sango dans les écoles élémentaires est conforme aux recommandations de l’Unesco en matière d’enseignement en langue maternelle dans les pays multilingues. Le ministère de l’éducation centrafricain a recommandé l’enseignement en sango dès 1995.

En quoi cette solution est-elle la meilleure?

Ce programme a été mûrement réfléchi. Nous l‘avons mis au point en concertation avec des enseignants centrafricains afin de comprendre ce dont le système scolaire centrafricain avait réellement besoin. La demande pour notre programme est immense, ce qui montre qu’il fait sens et que sa mise en place est une réussite.

Cours interactifs pour enseignants du 1er niveau de l’école primaire

L’objectif de ces séminaires est de former des instituteurs à « l’éducation pleine de sens », c’est-à-dire de renforcer l’interaction entre l’enseignant et l’élève dans le processus d’enseignement. Suivant le concept « apprendre en jouant » développé par Comenius, nous nous sommes fixés pour but de développer la créativité, le sens du jeu et le plaisir d’apprendre des enfants. Au cours de ces séminaires puis en situation d‘enseignement, les formateurs de SIRIRI accompagnent les enseignants et ont pu vérifier avec eux que, même dans un pays d’une extrême pauvreté, il reste possible de travailler avec du matériel pédagogique, en accord avec les critères pédagogiques modernes. Beaucoup nous contactent aujourd’hui pour approfondir leurs qualifications et ouvrir ainsi la voie à d’autres enseignants..

Les séminaires s’appuient sur le guide pédagogique que nous avons élaboré sur mesure pour les enseignants centrafricains. Lors des séminaires, les enseignants apprennent à créer des outils pédagogiques simples, à développer leur créativité, à pratiquer l‘écoute active, à poser des questions et à améliorer leur compréhension de textes lus. De 2016 à 2020, entre février et avril, SIRIRI a effectué des visites d’évaluation dans les classes d‘enseignants ayant suivi la formation. L’objectif était d‘évaluer les compétences et les progrès des enfants et de fournir un retour aux enseignants. Ces voyages ont donné lieu à des rapports d’évaluation détaillés de dizaines de classes.

Fresques didactiques

Parallèlement à ces formations et pour les compléter, nous réalisons des fresques didactiques dans les écoles. Des dizaines de classes dans plusieurs écoles de Bozoum, Bouaor et Baoro sont ainsi progressivement équipées de fresques, sur la base de motifs proposés / peints par deux artistes tchèques, David Böhm et Jiří Franta. Ces fresques pallient au manque de manuels scolaires et d’images pédagogiques.

Les premières fresques ont été réalisées grâce au soutien de l’ambassade de la République tchèque à Abuja (Nigéria), dont relève territorialement la République centrafricaine.

Kit composé d‘un Alphabet vivant, d‘un syllabaire ABC et d’un manuel de lecture en sango

Les classes des enseignants formés ont été dotées d’un kit didactique comprenant un Alphabet vivant et un set de lettres. Les élèves ont reçu un syllabaire illustré en sango. Nous avons mis au point cet ouvrage en collaboration avec des instituteurs centrafricains et des artistes tchèques. L’objectif de cette méthode est de permettre aux enfants de s’approprier les bases de la lecture. Le syllabaire reste la propriété de l’école, afin d’en prolonger durablement l’usage. Nous avons par ailleurs finalisé une méthode de lecture en sango. Lorsque les enfants maîtrisent la technique de la lecture dans leur langue maternelle, ils peuvent plus aisément passer à la lecture du français officiel, dont la connaissance est nécessaire en RCA, non seulement pour la poursuite de leurs études.

Première étape du programme, de 2015 à 2019

Au total, 458 enseignants centrafricains issus de 135 écoles confessionnelles, étatiques, urbaines et rurales ont été formés. La formation s’est déroulée dans deux grandes villes régionales. Les enseignants formés ont reçu 10 250 syllabaires, 110 fresques didactiques et autres aides.

Pendant cinq ans, plus de 30 volontaires européens – des formateurs et deux artistes – sont venus en RCA pour former des enseignants centrafricains. Certains d’entre eux se sont progressivement impliqués dans la gestion des cours en tant que formateurs. Cette façon de travailler visait à renforcer les compétences locales et à remettre à l’avenir le programme entre les mains des Centrafricains.

L’année 2019 a été une année pilote où, à la demande des enseignants, la formation a été étendue à des matières spécifiques: mathématiques, lecture et écriture.

À partir de juillet 2019, la coordinatrice du programme «Apprendre en jouant» a directement travaillé en RCA et y a préparé la formation pour 2020. Elle a apporté son soutien aux enseignants formés et a collaboré avec des institutions locales et internationales pour étendre le programme à d’autres écoles et le transmettre aux autorités locales.

Deuxième étape après une pause liée au Covid – passation du programme aux formateurs centrafricains en 2023

Cependant, au printemps 2020, la pandémie mondiale de covid a éclaté, de sorte que la mise en œuvre du programme par SIRIRI a dû être suspendue et est restée entièrement entre les mains des enseignants centrafricains. Ce n’est qu’en 2022 qu’il a été possible de visiter certaines écoles et certains enseignants. Nous avons alors pu constater que les enseignants continuent d’enseigner en sango et d’utiliser les connaissances et matériels acquis lors de leur formation. Le programme se poursuit donc de manière durable et indépendamment de la présence de formateurs européens. Dans plusieurs salles de classe, nous avons trouvé des bouliers fabriqués localement en bois et avec des bouchons de bouteilles en plastique.

Les enseignants continuent à être très intéressés par notre programme. Ils nous ont demandé des formations complémentaires et des fresques didactiques pour les écoles où il n’y en a pas encore. C’est pourquoi nous avons de dessiner des fresques didactiques dans des écoles villageoises des environs de Bozoum et de Baoro. En août et en septembre, une formation a été dispensée par des enseignants centrafricains sous la supervision de SIRIRI.

En 2023, un voyage de suivi est prévu, ainsi que la mise en place d’une formation complémentaire, qui se fera à nouveau sous la direction de formateurs centrafricains, avec l’appui financier et encadrant de SIRIRI.

SIRIRI a créé deux séries de tutoriels vidéo qui peuvent être distribués sur des clés USB pour soutenir les formateurs centrafricains. Dans une première partie, les auteurs et artistes expliquent la philosophie du programme et les étapes méthodologiques pour atteindre les objectifs pédagogiques. La deuxième partie sert d’illustration pratique du travail des formateurs centrafricains lors de la formation de leurs collègues.

Un programme récompensé à plusieurs reprises

En juin 2018, l’agence de développement du ministère des Affaires étrangères de République tchèque a décerné à l’organisation à but non lucratif SIRIRI le prix pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies pour son programme „Apprendre en jouant en RCA“.

En mars 2020, l’Inspection générale de l’éducation nationale de la RCA a accordé son agrément pour l’enseignement d‘après le syllabaire «YANGA TI SANGO» et le manuel de lecture «Mbeti ti diko» dans les écoles primaires. Les deux ouvrages ont été réalisés par SIRIRI dans le cadre du programme „Apprendre en jouant en RCA“. Cet agrément a constitué une étape importante pour le développement du programme, la diffusion de l’enseignement dans la langue nationale et la confirmation de la coopération entre l’organisation tchèque SIRIRI et les autorités centrafricaines. Parallèlement, le référencement du programme „Apprendre en jouant en RCA“ a été inscrit dans le programme gouvernemental global de développement de l’éducation en République centrafricaine pour les dix prochaines années. Ce programme devrait être cofinancé par la Banque mondiale.

Nous avons besoin de soutien financier pour répondre à la forte demande que notre programme a générée en RCA.

L’organisation SIRIRI finance majoritairement le programme „Apprendre en jouant en RCA“ grâce aux dons individuels. En 2015, le projet a également été soutenu par l’Ambassade de France en RCA puis par l’Agence Tchèque de Développement et l’Ambassade de la République Tchèque à Abuja (Nigéria).

L’établissement de relations avec des donateurs privés et des entreprises comme la mise en place de partenariats avec des institutions nationales et internationales sont essentiels pour le financement.

De la part des enseignants du secondaire, le SIRIRI note un intérêt croissant pour une méthodologie nouvelle, moderne et surtout efficace. Des ressources financières suffisantes permettraient d’étendre géographiquement le programme, de fournir davantage d‘outils pédagogiques et de soutenir la mise en œuvre de cours supplémentaires organisés par des formateurs centrafricains pour leurs collègues.Présentation du projet Apprendre en jouant“ href=“https://siriri.org/soubor/presentation-du-projet-apprendre-en-jouant/“>ici.

La République centrafricaine, située au coeur du continent africain, est l’un des pays les plus pauvres du monde, profondément marqué par l’instabilité politique. Pour pouvoir s’engager sur une autre voie et devenir un état stable et indépendant, la RCA a besoin de citoyens instruits. Une instruction de qualité ne peut cependant être dispensée en l’absence d‘enseignants compétents et de matériel pédagogique adéquat. Les premiers comme le second font fondamentalement défaut en RCA.

Ce sont les raisons pour lesquelles, en 2015, des pédagogues tchèques de l’équipe SIRIRI et des enseignants centrafricains se sont réunis et ont lancé le programme éducatif „Apprendre en jouant en RCA„. Nous sommes convaincus que ce programme répond aux besoins des enseignants centrafricains comme aux exigences de la pédagogie du 21ème siècle. Nous sommes par ailleurs certains que les outils pédagogiques sont proposés dans une langue que la population locale est en mesure comprendre. L’intérêt des enseignants et des parents pour le programme éducatif ne cesse de croître. Il ne s’agit pas uniquement de former des enseignants. Les cours pour le personnel enseignant sont complétés par d’autres matériels faisant partie du programme – syllabaires et méthodes de lectures en sango, manuels pédagogiques et outils didactiques. Le linguiste centrafricain Pr. Diki-Kidiri a participé à l‘élaboration de nos nouvelles méthodes de lecture en sango.

En quoi réside le problème?

La République centrafricaine est ravagée par la guerre civile et la pauvreté. Le niveau d’instruction actuel en RCA ne laisse présager aucune amélioration sensible de cette situation dans un proche avenir.

Selon les statistiques, le taux d’alphabétisation de la population âgée de plus de quinze ans en RCA a longtemps été l’un des plus bas au monde. D‘après l’index international (prosperity.com) comparant l’accès à l’éducation et le niveau d’instruction dans 167 pays, la RCA se classait en 2019 à la 164ème place.

Avant d’entrer à l’école primaire, les enfants ne connaissent que la langue la plus répandue, le sango. L’enseignement à l‘école est cependant majoritairement dispensé en français, ce qui handicape considérablement les enfants dans leur apprentissage des savoirs de base. Le niveau des écoles est particulièrement faible.

Pendant longtemps, le ministère de l’éducation centrafricain n’a pas été en mesure d’assurer le versement régulier des salaires des enseignants comme leur formation adéquate.

En ce qui concerne les méthodes pédagogiques employées, l’enseignement repose sur la mémorisation de longs textes ou sur le recopiage au tableau de textes en français. Les élèves n’ont généralement ni cahier, ni manuel à disposition. Ils n’ont bien souvent qu’une ardoise sur laquelle ils écrivent à la craie.

Comment résoudre ce problème?

Les enfants ont essentiellement besoin d’une méthode de lecture rédigée dans leur langue et d’enseignants qui sachent les motiver. Notre programme permet d’assurer l’un comme l’autre.

L’idée à la base de ce programme consiste à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles élémentaires choisies de RCA, dans la mesure où le primaire est bien souvent le seul cycle scolaire fréquenté par un grand nombre d’élèves centrafricains. Ce programme a été initié par l’organisation tchèque SIRIRI, qui intervient depuis près de 2006 en RCA et y travaille en étroite collaboration avec des missionnaires carmes. SIRIRI, en concertation avec des experts tchèques en pédagogie, a cherché la solution la mieux adaptée pour soutenir les enseignants en RCA.

Nous avons travaillé au concept de nos ouvrages avec des enseignants centrafricains, qui ont ainsi eu pour la première fois la possibilité d’enseigner dans leur langue maternelle, et non en français.

Après leur avoir dispensé une formation interactive, SIRIRI remet aux enseignants un guide pédagogique ainsi que d’autres outils didactiques, tels qu‘un alphabet vivant, des sets de lettres et de chiffres, un syllabaire illustré et un manuel de lecture, le tout en sango, la langue locale.

L’enseignement en sango dans les écoles élémentaires est conforme aux recommandations de l’Unesco en matière d’enseignement en langue maternelle dans les pays multilingues. Le ministère de l’éducation centrafricain a recommandé l’enseignement en sango dès 1995.

En quoi cette solution est-elle la meilleure?

Ce programme a été mûrement réfléchi. Nous l‘avons mis au point en concertation avec des enseignants centrafricains afin de comprendre ce dont le système scolaire centrafricain avait réellement besoin. La demande pour notre programme est immense, ce qui montre qu’il fait sens et que sa mise en place est une réussite.

Cours interactifs pour enseignants du 1er niveau de l’école primaire

L’objectif de ces séminaires est de former des instituteurs à « l’éducation pleine de sens », c’est-à-dire de renforcer l’interaction entre l’enseignant et l’élève dans le processus d’enseignement. Suivant le concept « apprendre en jouant » développé par Comenius, nous nous sommes fixés pour but de développer la créativité, le sens du jeu et le plaisir d’apprendre des enfants. Au cours de ces séminaires puis en situation d‘enseignement, les formateurs de SIRIRI accompagnent les enseignants et ont pu vérifier avec eux que, même dans un pays d’une extrême pauvreté, il reste possible de travailler avec du matériel pédagogique, en accord avec les critères pédagogiques modernes. Beaucoup nous contactent aujourd’hui pour approfondir leurs qualifications et ouvrir ainsi la voie à d’autres enseignants..

Les séminaires s’appuient sur le guide pédagogique que nous avons élaboré sur mesure pour les enseignants centrafricains. Lors des séminaires, les enseignants apprennent à créer des outils pédagogiques simples, à développer leur créativité, à pratiquer l‘écoute active, à poser des questions et à améliorer leur compréhension de textes lus. De 2016 à 2020, entre février et avril, SIRIRI a effectué des visites d’évaluation dans les classes d‘enseignants ayant suivi la formation. L’objectif était d‘évaluer les compétences et les progrès des enfants et de fournir un retour aux enseignants. Ces voyages ont donné lieu à des rapports d’évaluation détaillés de dizaines de classes.

Fresques didactiques

Parallèlement à ces formations et pour les compléter, nous réalisons des fresques didactiques dans les écoles. Des dizaines de classes dans plusieurs écoles de Bozoum, Bouaor et Baoro sont ainsi progressivement équipées de fresques, sur la base de motifs proposés / peints par deux artistes tchèques, David Böhm et Jiří Franta. Ces fresques pallient au manque de manuels scolaires et d’images pédagogiques.

Les premières fresques ont été réalisées grâce au soutien de l’ambassade de la République tchèque à Abuja (Nigéria), dont relève territorialement la République centrafricaine.

Kit composé d‘un Alphabet vivant, d‘un syllabaire ABC et d’un manuel de lecture en sango

Les classes des enseignants formés ont été dotées d’un kit didactique comprenant un Alphabet vivant et un set de lettres. Les élèves ont reçu un syllabaire illustré en sango. Nous avons mis au point cet ouvrage en collaboration avec des instituteurs centrafricains et des artistes tchèques. L’objectif de cette méthode est de permettre aux enfants de s’approprier les bases de la lecture. Le syllabaire reste la propriété de l’école, afin d’en prolonger durablement l’usage. Nous avons par ailleurs finalisé une méthode de lecture en sango. Lorsque les enfants maîtrisent la technique de la lecture dans leur langue maternelle, ils peuvent plus aisément passer à la lecture du français officiel, dont la connaissance est nécessaire en RCA, non seulement pour la poursuite de leurs études.

Première étape du programme, de 2015 à 2019

Au total, 458 enseignants centrafricains issus de 135 écoles confessionnelles, étatiques, urbaines et rurales ont été formés. La formation s’est déroulée dans deux grandes villes régionales. Les enseignants formés ont reçu 10 250 syllabaires, 110 fresques didactiques et autres aides.

Pendant cinq ans, plus de 30 volontaires européens – des formateurs et deux artistes – sont venus en RCA pour former des enseignants centrafricains. Certains d’entre eux se sont progressivement impliqués dans la gestion des cours en tant que formateurs. Cette façon de travailler visait à renforcer les compétences locales et à remettre à l’avenir le programme entre les mains des Centrafricains.

L’année 2019 a été une année pilote où, à la demande des enseignants, la formation a été étendue à des matières spécifiques: mathématiques, lecture et écriture.

À partir de juillet 2019, la coordinatrice du programme «Apprendre en jouant» a directement travaillé en RCA et y a préparé la formation pour 2020. Elle a apporté son soutien aux enseignants formés et a collaboré avec des institutions locales et internationales pour étendre le programme à d’autres écoles et le transmettre aux autorités locales.

Deuxième étape après une pause liée au Covid – passation du programme aux formateurs centrafricains en 2023

Cependant, au printemps 2020, la pandémie mondiale de covid a éclaté, de sorte que la mise en œuvre du programme par SIRIRI a dû être suspendue et est restée entièrement entre les mains des enseignants centrafricains. Ce n’est qu’en 2022 qu’il a été possible de visiter certaines écoles et certains enseignants. Nous avons alors pu constater que les enseignants continuent d’enseigner en sango et d’utiliser les connaissances et matériels acquis lors de leur formation. Le programme se poursuit donc de manière durable et indépendamment de la présence de formateurs européens. Dans plusieurs salles de classe, nous avons trouvé des bouliers fabriqués localement en bois et avec des bouchons de bouteilles en plastique.

Les enseignants continuent à être très intéressés par notre programme. Ils nous ont demandé des formations complémentaires et des fresques didactiques pour les écoles où il n’y en a pas encore. C’est pourquoi nous avons de dessiner des fresques didactiques dans des écoles villageoises des environs de Bozoum et de Baoro. En août et en septembre, une formation a été dispensée par des enseignants centrafricains sous la supervision de SIRIRI.

En 2023, un voyage de suivi est prévu, ainsi que la mise en place d’une formation complémentaire, qui se fera à nouveau sous la direction de formateurs centrafricains, avec l’appui financier et encadrant de SIRIRI.

SIRIRI a créé deux séries de tutoriels vidéo qui peuvent être distribués sur des clés USB pour soutenir les formateurs centrafricains. Dans une première partie, les auteurs et artistes expliquent la philosophie du programme et les étapes méthodologiques pour atteindre les objectifs pédagogiques. La deuxième partie sert d’illustration pratique du travail des formateurs centrafricains lors de la formation de leurs collègues.

Un programme récompensé à plusieurs reprises

En juin 2018, l’agence de développement du ministère des Affaires étrangères de République tchèque a décerné à l’organisation à but non lucratif SIRIRI le prix pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies pour son programme „Apprendre en jouant en RCA“.

En mars 2020, l’Inspection générale de l’éducation nationale de la RCA a accordé son agrément pour l’enseignement d‘après le syllabaire «YANGA TI SANGO» et le manuel de lecture «Mbeti ti diko» dans les écoles primaires. Les deux ouvrages ont été réalisés par SIRIRI dans le cadre du programme „Apprendre en jouant en RCA“. Cet agrément a constitué une étape importante pour le développement du programme, la diffusion de l’enseignement dans la langue nationale et la confirmation de la coopération entre l’organisation tchèque SIRIRI et les autorités centrafricaines. Parallèlement, le référencement du programme „Apprendre en jouant en RCA“ a été inscrit dans le programme gouvernemental global de développement de l’éducation en République centrafricaine pour les dix prochaines années. Ce programme devrait être cofinancé par la Banque mondiale.

Nous avons besoin de soutien financier pour répondre à la forte demande que notre programme a générée en RCA.

L’organisation SIRIRI finance majoritairement le programme „Apprendre en jouant en RCA“ grâce aux dons individuels. En 2015, le projet a également été soutenu par l’Ambassade de France en RCA puis par l’Agence Tchèque de Développement et l’Ambassade de la République Tchèque à Abuja (Nigéria).

L’établissement de relations avec des donateurs privés et des entreprises comme la mise en place de partenariats avec des institutions nationales et internationales sont essentiels pour le financement.

De la part des enseignants du secondaire, le SIRIRI note un intérêt croissant pour une méthodologie nouvelle, moderne et surtout efficace. Des ressources financières suffisantes permettraient d’étendre géographiquement le programme, de fournir davantage d‘outils pédagogiques et de soutenir la mise en œuvre de cours supplémentaires organisés par des formateurs centrafricains pour leurs collègues.“ href=“https://siriri.org/soubor/presentation-du-projet-apprendre-en-jouant/“>ici.

La République centrafricaine, située au coeur du continent africain, est l’un des pays les plus pauvres du monde, profondément marqué par l’instabilité politique. Pour pouvoir s’engager sur une autre voie et devenir un état stable et indépendant, la RCA a besoin de citoyens instruits. Une instruction de qualité ne peut cependant être dispensée en l’absence d‘enseignants compétents et de matériel pédagogique adéquat. Les premiers comme le second font fondamentalement défaut en RCA.

Ce sont les raisons pour lesquelles, en 2015, des pédagogues tchèques de l’équipe SIRIRI et des enseignants centrafricains se sont réunis et ont lancé le programme éducatif „Apprendre en jouant en RCA„. Nous sommes convaincus que ce programme répond aux besoins des enseignants centrafricains comme aux exigences de la pédagogie du 21ème siècle. Nous sommes par ailleurs certains que les outils pédagogiques sont proposés dans une langue que la population locale est en mesure comprendre. L’intérêt des enseignants et des parents pour le programme éducatif ne cesse de croître. Il ne s’agit pas uniquement de former des enseignants. Les cours pour le personnel enseignant sont complétés par d’autres matériels faisant partie du programme – syllabaires et méthodes de lectures en sango, manuels pédagogiques et outils didactiques. Le linguiste centrafricain Pr. Diki-Kidiri a participé à l‘élaboration de nos nouvelles méthodes de lecture en sango.

En quoi réside le problème?

La République centrafricaine est ravagée par la guerre civile et la pauvreté. Le niveau d’instruction actuel en RCA ne laisse présager aucune amélioration sensible de cette situation dans un proche avenir.

Selon les statistiques, le taux d’alphabétisation de la population âgée de plus de quinze ans en RCA a longtemps été l’un des plus bas au monde. D‘après l’index international (prosperity.com) comparant l’accès à l’éducation et le niveau d’instruction dans 167 pays, la RCA se classait en 2019 à la 164ème place.

Avant d’entrer à l’école primaire, les enfants ne connaissent que la langue la plus répandue, le sango. L’enseignement à l‘école est cependant majoritairement dispensé en français, ce qui handicape considérablement les enfants dans leur apprentissage des savoirs de base. Le niveau des écoles est particulièrement faible.

Pendant longtemps, le ministère de l’éducation centrafricain n’a pas été en mesure d’assurer le versement régulier des salaires des enseignants comme leur formation adéquate.

En ce qui concerne les méthodes pédagogiques employées, l’enseignement repose sur la mémorisation de longs textes ou sur le recopiage au tableau de textes en français. Les élèves n’ont généralement ni cahier, ni manuel à disposition. Ils n’ont bien souvent qu’une ardoise sur laquelle ils écrivent à la craie.

Comment résoudre ce problème?

Les enfants ont essentiellement besoin d’une méthode de lecture rédigée dans leur langue et d’enseignants qui sachent les motiver. Notre programme permet d’assurer l’un comme l’autre.

L’idée à la base de ce programme consiste à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles élémentaires choisies de RCA, dans la mesure où le primaire est bien souvent le seul cycle scolaire fréquenté par un grand nombre d’élèves centrafricains. Ce programme a été initié par l’organisation tchèque SIRIRI, qui intervient depuis près de 2006 en RCA et y travaille en étroite collaboration avec des missionnaires carmes. SIRIRI, en concertation avec des experts tchèques en pédagogie, a cherché la solution la mieux adaptée pour soutenir les enseignants en RCA.

Nous avons travaillé au concept de nos ouvrages avec des enseignants centrafricains, qui ont ainsi eu pour la première fois la possibilité d’enseigner dans leur langue maternelle, et non en français.

Après leur avoir dispensé une formation interactive, SIRIRI remet aux enseignants un guide pédagogique ainsi que d’autres outils didactiques, tels qu‘un alphabet vivant, des sets de lettres et de chiffres, un syllabaire illustré et un manuel de lecture, le tout en sango, la langue locale.

L’enseignement en sango dans les écoles élémentaires est conforme aux recommandations de l’Unesco en matière d’enseignement en langue maternelle dans les pays multilingues. Le ministère de l’éducation centrafricain a recommandé l’enseignement en sango dès 1995.

En quoi cette solution est-elle la meilleure?

Ce programme a été mûrement réfléchi. Nous l‘avons mis au point en concertation avec des enseignants centrafricains afin de comprendre ce dont le système scolaire centrafricain avait réellement besoin. La demande pour notre programme est immense, ce qui montre qu’il fait sens et que sa mise en place est une réussite.

Cours interactifs pour enseignants du 1er niveau de l’école primaire

L’objectif de ces séminaires est de former des instituteurs à « l’éducation pleine de sens », c’est-à-dire de renforcer l’interaction entre l’enseignant et l’élève dans le processus d’enseignement. Suivant le concept « apprendre en jouant » développé par Comenius, nous nous sommes fixés pour but de développer la créativité, le sens du jeu et le plaisir d’apprendre des enfants. Au cours de ces séminaires puis en situation d‘enseignement, les formateurs de SIRIRI accompagnent les enseignants et ont pu vérifier avec eux que, même dans un pays d’une extrême pauvreté, il reste possible de travailler avec du matériel pédagogique, en accord avec les critères pédagogiques modernes. Beaucoup nous contactent aujourd’hui pour approfondir leurs qualifications et ouvrir ainsi la voie à d’autres enseignants..

Les séminaires s’appuient sur le guide pédagogique que nous avons élaboré sur mesure pour les enseignants centrafricains. Lors des séminaires, les enseignants apprennent à créer des outils pédagogiques simples, à développer leur créativité, à pratiquer l‘écoute active, à poser des questions et à améliorer leur compréhension de textes lus. De 2016 à 2020, entre février et avril, SIRIRI a effectué des visites d’évaluation dans les classes d‘enseignants ayant suivi la formation. L’objectif était d‘évaluer les compétences et les progrès des enfants et de fournir un retour aux enseignants. Ces voyages ont donné lieu à des rapports d’évaluation détaillés de dizaines de classes.

Fresques didactiques

Parallèlement à ces formations et pour les compléter, nous réalisons des fresques didactiques dans les écoles. Des dizaines de classes dans plusieurs écoles de Bozoum, Bouaor et Baoro sont ainsi progressivement équipées de fresques, sur la base de motifs proposés / peints par deux artistes tchèques, David Böhm et Jiří Franta. Ces fresques pallient au manque de manuels scolaires et d’images pédagogiques.

Les premières fresques ont été réalisées grâce au soutien de l’ambassade de la République tchèque à Abuja (Nigéria), dont relève territorialement la République centrafricaine.

Kit composé d‘un Alphabet vivant, d‘un syllabaire ABC et d’un manuel de lecture en sango

Les classes des enseignants formés ont été dotées d’un kit didactique comprenant un Alphabet vivant et un set de lettres. Les élèves ont reçu un syllabaire illustré en sango. Nous avons mis au point cet ouvrage en collaboration avec des instituteurs centrafricains et des artistes tchèques. L’objectif de cette méthode est de permettre aux enfants de s’approprier les bases de la lecture. Le syllabaire reste la propriété de l’école, afin d’en prolonger durablement l’usage. Nous avons par ailleurs finalisé une méthode de lecture en sango. Lorsque les enfants maîtrisent la technique de la lecture dans leur langue maternelle, ils peuvent plus aisément passer à la lecture du français officiel, dont la connaissance est nécessaire en RCA, non seulement pour la poursuite de leurs études.

Première étape du programme, de 2015 à 2019

Au total, 458 enseignants centrafricains issus de 135 écoles confessionnelles, étatiques, urbaines et rurales ont été formés. La formation s’est déroulée dans deux grandes villes régionales. Les enseignants formés ont reçu 10 250 syllabaires, 110 fresques didactiques et autres aides.

Pendant cinq ans, plus de 30 volontaires européens – des formateurs et deux artistes – sont venus en RCA pour former des enseignants centrafricains. Certains d’entre eux se sont progressivement impliqués dans la gestion des cours en tant que formateurs. Cette façon de travailler visait à renforcer les compétences locales et à remettre à l’avenir le programme entre les mains des Centrafricains.

L’année 2019 a été une année pilote où, à la demande des enseignants, la formation a été étendue à des matières spécifiques: mathématiques, lecture et écriture.

À partir de juillet 2019, la coordinatrice du programme «Apprendre en jouant» a directement travaillé en RCA et y a préparé la formation pour 2020. Elle a apporté son soutien aux enseignants formés et a collaboré avec des institutions locales et internationales pour étendre le programme à d’autres écoles et le transmettre aux autorités locales.

Deuxième étape après une pause liée au Covid – passation du programme aux formateurs centrafricains en 2023

Cependant, au printemps 2020, la pandémie mondiale de covid a éclaté, de sorte que la mise en œuvre du programme par SIRIRI a dû être suspendue et est restée entièrement entre les mains des enseignants centrafricains. Ce n’est qu’en 2022 qu’il a été possible de visiter certaines écoles et certains enseignants. Nous avons alors pu constater que les enseignants continuent d’enseigner en sango et d’utiliser les connaissances et matériels acquis lors de leur formation. Le programme se poursuit donc de manière durable et indépendamment de la présence de formateurs européens. Dans plusieurs salles de classe, nous avons trouvé des bouliers fabriqués localement en bois et avec des bouchons de bouteilles en plastique.

Les enseignants continuent à être très intéressés par notre programme. Ils nous ont demandé des formations complémentaires et des fresques didactiques pour les écoles où il n’y en a pas encore. C’est pourquoi nous avons de dessiner des fresques didactiques dans des écoles villageoises des environs de Bozoum et de Baoro. En août et en septembre, une formation a été dispensée par des enseignants centrafricains sous la supervision de SIRIRI.

En 2023, un voyage de suivi est prévu, ainsi que la mise en place d’une formation complémentaire, qui se fera à nouveau sous la direction de formateurs centrafricains, avec l’appui financier et encadrant de SIRIRI.

SIRIRI a créé deux séries de tutoriels vidéo qui peuvent être distribués sur des clés USB pour soutenir les formateurs centrafricains. Dans une première partie, les auteurs et artistes expliquent la philosophie du programme et les étapes méthodologiques pour atteindre les objectifs pédagogiques. La deuxième partie sert d’illustration pratique du travail des formateurs centrafricains lors de la formation de leurs collègues.

Un programme récompensé à plusieurs reprises

En juin 2018, l’agence de développement du ministère des Affaires étrangères de République tchèque a décerné à l’organisation à but non lucratif SIRIRI le prix pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies pour son programme „Apprendre en jouant en RCA“.

En mars 2020, l’Inspection générale de l’éducation nationale de la RCA a accordé son agrément pour l’enseignement d‘après le syllabaire «YANGA TI SANGO» et le manuel de lecture «Mbeti ti diko» dans les écoles primaires. Les deux ouvrages ont été réalisés par SIRIRI dans le cadre du programme „Apprendre en jouant en RCA“. Cet agrément a constitué une étape importante pour le développement du programme, la diffusion de l’enseignement dans la langue nationale et la confirmation de la coopération entre l’organisation tchèque SIRIRI et les autorités centrafricaines. Parallèlement, le référencement du programme „Apprendre en jouant en RCA“ a été inscrit dans le programme gouvernemental global de développement de l’éducation en République centrafricaine pour les dix prochaines années. Ce programme devrait être cofinancé par la Banque mondiale.

Nous avons besoin de soutien financier pour répondre à la forte demande que notre programme a générée en RCA.

L’organisation SIRIRI finance majoritairement le programme „Apprendre en jouant en RCA“ grâce aux dons individuels. En 2015, le projet a également été soutenu par l’Ambassade de France en RCA puis par l’Agence Tchèque de Développement et l’Ambassade de la République Tchèque à Abuja (Nigéria).

L’établissement de relations avec des donateurs privés et des entreprises comme la mise en place de partenariats avec des institutions nationales et internationales sont essentiels pour le financement.

De la part des enseignants du secondaire, le SIRIRI note un intérêt croissant pour une méthodologie nouvelle, moderne et surtout efficace. Des ressources financières suffisantes permettraient d’étendre géographiquement le programme, de fournir davantage d‘outils pédagogiques et de soutenir la mise en œuvre de cours supplémentaires organisés par des formateurs centrafricains pour leurs collègues.