Škola hrou 2017 v grafech

V srpnu 2017 odjelo 12 dobrovolníků do Středoafrické republiky. Ve městě Bozoum vyškolili v rámci vzdělávacího programu Škola hrou celkem 230 učitelů. Školení probíhají již od roku 2015. Letošní bylo nové v tom, že lektoři SIRIRI školili po boku středoafrických školitelů, kteří se kurzů zúčastnili v předchozích letech.

Ve Středoafrické republice převažují v učitelské profesi muži, stejně tak tomu bylo i u účastníků školení. Muži tvořili více než ¾ z celkového počtu. Zhruba čtvrtina účastníků má delší pedagogickou praxi než 10 let, další více než čtvrtinu respondentů tvoří učitelé s praxí mezi 4 a 9 lety. 28 % učitelů učí 1 – 3 roky.

Jak dlouho učí?


Mezi účastníky byli kromě učitelů i školští inspektoři a stážisté. Nově také přibyli učitelé – rodiče. Tito učitelé jsou absolventi 45 denního kurzu v Regionálním školícím centru, čímž dosáhnou v místní komunitě nejvyššího vzdělání. Jiné pedagogické vzdělání nemají. Na jejich mzdu se skládají rodiče žáků.

Kdo se kurzů zúčastnil?

Školy v SAR se obecně potýkají s problémem vysokého počtu žáků ve třídě. Tyto problémy jsou lépe ošetřené v církevních školách, kde zřizovatel navíc dbá na pravidelnou mzdu učitelů a zároveň klade nároky na kvalitu práce učitele. Téměř polovina účastníků kurzů má ve své třídě více než 75 žáků, 22 % učitelů má ve třídě dokonce více než 100 žáků. Pouze 25 % učitelů jich má ve třídě 10 až 49. Průměr počtu žáků ve třídě v SAR je 89.

Kolik žáků mají učitelé ve třídě?

Učiteli ve Středoafrické republice se často stávají lidé s nejvyšším dosaženým vzděláním v rámci komunity. Často nemají ani maturitu a jejich vzdělání je postaveno na různých pedagogických seminářích. Jen 10 % učitelů má vysokoškolské vzdělání.

Program Škola hrou v SAR je zaměřen na zkvalitnění výuky na prvním stupni základní školy. První stupeň je nejčastěji nejvyšší dosažitelný stupeň vzdělání, protože mimo okresní města nejsou vyšší stupně škol (druhý stupeň ZŠ a SŠ s maturitou) k dispozici. Graf níže ukazuje, kolik učitelů učí ve které třídě. Program Škola hrou je postaven na výuce v rodném jazyce sango, kterou je nejlépe zahájit již v prvním ročníku. Je proto skvělé, že většina absolventů kurzů má na starost právě třídy prvňáčků.

V jaké třídě učitelé učí?

Všichni účastníci školení mají zkušenost se špatným prospěchem žáků, který vede k nutnosti opakovat některé ročníky. Více než polovina z nich uvedla, že žáků, kteří každoročně opakují ročník, je do deseti. Téměř polovina učitelů uvedla, že opakujících žáků je více než 10. A 4 % respondentů dokonce uvedlo, že opakujících žáků je více než 50 ve třídě. Z výsledků evaluací, které od začátku programu SIRIRI realizuje, se potvrzuje, že výuka v rodném sangu je zásadní. Pilotní rok, kdy se první tři třídy učily v jazyce sango, ukázal, že číst a psát se naučí 90 % ještě před koncem roku. Přitom podle dosavadních statistik až 50 % absolventů prvního stupně základní školy neumí číst a psát.

Kolik žáků opakuje třídu?


Problémy, které učitele v SAR tíží, jsou nemoci dětí a špatná bezpečnost v zemi. To jsou problémy, s kterými se Středoafrická republika, jako jedna z nejchudších zemí světa, potýká dlouhodobě. SIRIRI o těchto problémem opakovaně informuje, bohužel není v limitovaných možnostech nevládní organizace přistupovat k problémům systémově, ale zmírňuje jen důsledky. Až 131 učitelů hovoří o tom, že jim práci ztěžuje nedostatek učebních pomůcek. V tom SIRIRI pomáhá výrobou učebnic v sangu (slabikář a čítanka), sad písmenek a číslic a nástěnnými didaktickými kresbami, které nahrazují chybějící učebnice. Mimo to také školitelé ukazují učitelům, co vše může sloužit jako učební pomůcka (vlastní tělo, přírodní materiály, atd.). Ve školách, ve kterých se program Škola hrou úspěšně realizuje se ukázalo, že pozitivně hodnotí výsledky také rodiče dětí, oceňují i to, že děti do školy chodí rády. Věříme proto, že program pomůže i v dalších oblastech, které učitelé vnímají negativně.

Co trápí učitele v jejich práci?
Drtivé většině účastníků se kurzy líbily a ti, kteří by se příští rok chtěli zúčastnit školení znovu, mají nápady na témata, která jim chybí. Mezi ně patří metodika k dalším předmětům (biologie, dějepis), metodika, která by učitelům pomohla s přechodem na francouzštinu. Velká část učitelů by také ocenila dvoutýdenní školení (zatím školení vždy probíhalo jen jeden týden).

Co by učitelé přivítali?


Učitelé, kteří podle programu Škola hrou již učili v předchozích letech, potvrdili že program přináší výsledky a že děti lépe prospívají. 30 % účastníků zatím nemá přímé zkušenosti s programem a s jeho dopadem na prospěch žáků.

Pokud učíte v sangu, máte dojem, že děti prospívají?

S přípravnou a vyhodnocením dotazníků pro učitele nám pomohla firma InsightLab s.r.o. Děkujeme!

Kompletní prezentaci s grafy najdete zde.