Střední škola v Bozoum

lycce2Vzdělání je klíčem k cestě z chudoby k ekonomické samostatnosti, ve Středoafrické republice se ale zajišťovat dětem kvalitní vzdělání dlouhodobě nedaří. Státní školství nefunguje. Ze státního rozpočtu nebyla postavena ani jedna škola. SIRIRI ve spolupráci s misionáři postavila v roce 2011 střední školu Lycée St. Augustine v Bozoum, která je jediná pro oblast velkou jako Morava. Od té doby spolufinancujeme její provoz. Ve školním roce 2014/15 školu opustili první maturanti.

Zrod projektu

Výuku tohoto druhého stupně (navazujícího na základní školu) začala misie v Bozoum poskytovat už dříve, prozatím v improvizovaných prostorách misie. Začátkem února 2011 odjeli dva zástupci SIRIRI na deset týdnů do středoafrického Bozoum postavit novou budovu školy, kde by bylo možné získávat vzdělání až do maturity. Podle projektu byla dokončena budova se šesti třídami (každá pro 40 žáků), laboratoří, knihovnou, sborovnou a ředitelnou i počítačovou učebnou.

Průběh projektu

Žáci Lycée St. Augustine platí školné ve výši 30 euro na prvním stupni a 45 euro na druhém, což ale nepokrývá skutečné náklady. Celkové náklady na provoz této školí jsou 20 000 EUR ročně. Jedná se především o platy učitelů z řad Středoafričanů, nákupy pomůcek a učebnic a další nezbytné výdaje. I když školu zřizuje katolická misie, na vyznání žáků se nebere ohled; chodí sem katolíci, protestanti, ale i muslimové.pokyny (ředitele) Aurelia na začátku týdne studentům

Odpovědným za chod školy je italský misionář Aurelio Gazzera, který na místě působí již řadu let a školu dva roky vedl. Ve škole působili v délce školního roku dva z českých dobrovolníků SIRIRI: Terezie Imlaufová v letech 2008/09 a Vojtěch Bílý v letech 2013/14.

Projekt je v roce 2024 spolufinancován z prostředků SIRIRI částkou 5000 EUR.

Náklady na studium jednoho žáka činí asi 2 100 Kč (83 euro) ročně.

Na podporu projektů Denního stacionáře pro sirotky, VŠ studentů a Střední školy v Bozoum jsme zřídili speciální transparentní účet 636738/5500. Příspěvky zaslané na tento účet nebudou využity na jiné účely.