Lisëe Ogustëen Wamokondô tî Bozûm

Mändängö-mbëtï ayeke lêgë tî sïgî na yâ tî yërë, ngâ tî dutï taâ wa tî könömï tî mo yamba. Me Ködörösêse tî Bêafrîka awara lêgë tî mû nzönî fängö-mbëtï tî kpëngbä na âmôlengê tî lo pëpe. Sêfängö-mbëtï tî Letäa atambûla pëpe. Dipîi sô ködörö nî agä ndepandäa sô, a kîi dambëtï ôko na nginza tî Letäa pëpe. SÎRÎRÎ na âbuä tî lamisïon Carmes akîi na 2011 lisëe Ogustëen Wamokondô tî Bozîm, sô ayeke gï ôko lisëe na yâ tî  kötä vakando töngana Moravïi sô. Dipîi sô, ë yeke fûta mbâgë tî tämbülängö tî lo. Na ngû tî 2014/15 âkôzo âwamändä sô awara bâke tî ala asïgî na lisëe nî.

Gündâ tî pialö nî

Âbuä tî lamisïon tî Bozûm atö fadë ndâ tî fängö-mbëtï tî ûse kere (sô ayeke gä na pekô tî fängö-mbëtï tî kôzo kere) na yâ tî mbênî vavârâ ndongoro na lamisïon nî. Na yâ tî âkôzo längö tî 2011, âwafängö-mbëtî tî SÎRÎRÎ ûse ague na Bozûm tî kîi mbênî finî dambëtï sô zo alîngbi tî manda mbëtï daä asï na bâke. Töngana sô pialö nî afa, âla kîi mbênî dambëtï sô ayeke na kubû-täsëmä omenë (sô ôko alîngbi tî wara ânyîlikôlo 40), batabûku ôko, kubû tî âkombûta, kubû tî âwafängö-mbëtï na biröo tî wayindä.

Mayngö tî pialö nî

Ânyîlikôlo tî Lisëe Ogustëen Wamokondô ayeke fûta likôlo: eröo 30 na kölêzi, eröo 45 na lisëe. Me alîngbi pëpe tîtene a fûta na tämbülängö tî dambëtï nî kwê. Nî laâ SÎRÎRÎ ayeke fûta tanga tî ngêrë nî sô asï eröo 10.000 na ngû ôko. Na nî a lîngbi tî fûta ânginza tî kua tî âwafängö-mbëtï nî, tî vo âbûkumändä na âgbâkûrû tî likôlo nî, tî fûta ngâ âkua tî bätängö terê tî dambëtï nî. Atâa sô lamisïon kätölîki laâ aseka dambëtï nî sô, âmôlengê tî maränzapä kwê alîngbi tî gä daä. Nî laâ na lisëe nî, mo lîngbi tî wara âkätölîki, âmänabê, na âmizilimïi sô ayeke manda mbëtî daä.

Buä tî Italïi, Mopêre Aurelio Gazzera, sô asâra ngû 20 na Bêafrîka awe, ayeke wandöli tî nzönî tämbülängö tî dambëtï nî, sô lo yeke kôzonî wayindä nî  ngû ûse. Âwakuanzöbê tî SÎRÎRÎ asâra kua na yâ tî dambëtï nî ngûlikôlo ôko. Terezie Imlaufova na ngû tî 2008/09 na Vojtěch Bílý ngû tî 2013/14.

Ngêrë tî ngû ôko tî wamändä ôko asï eröo 83.